Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Είδα (και θα ξαναδώ) το This is not a coup

Φοίβος Μακρίδης 
Το 4ο ντοκιμαντέρ της δημοσιογραφικής ομάδας του Άρη Χατζηστεφάνου, Infowar [i], έχει τον τίτλο This is not a coup (Αυτό δεν είναι πραξικόπημα). Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος την κυβερνά κι αναρωτιέται αν οι λεγόμενες «εκτροπές» είναι όντως εκτροπές ή είναι απλώς η λειτουργία του συστήματος.
Το ντο­κι­μα­ντέρ ήταν έτοι­μο να τι­τλο­φο­ρή­σει ως This is a coup, από την διε­θνή ανα­φο­ρά στο twitter για τις πιέ­σεις της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης προς την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση αμέ­σως μετά το δη­μο­ψή­φι­σμα. Όμως, αφε­νός τους… πρό­λα­βε ο Βρε­τα­νός δη­μο­σιο­γρά­φος Πολ Μέι­σον με το δικό του ντο­κι­μα­ντέρ [ii], αφε­τέ­ρου ο τί­τλος που επι­λέ­χθη­κε ται­ριά­ζει κα­λύ­τε­ρα στην αφή­γη­ση του ντο­κι­μα­ντέρ, αλλά και στην ίδια την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. This is not a coup, το λοι­πόν! Αυτό δεν είναι πρα­ξι­κό­πη­μα, είναι ο τρό­πος λει­τουρ­γί­ας του συ­στή­μα­τος, ή άλλη μια συ­νη­θι­σμέ­νη μέρα στην ΕΕ (όπως είναι κι ο υπό­τι­τλος)!Τι θα δείτε στο ντο­κι­μα­ντέρ
Η ομάδα του Infowar απο­κα­λύ­πτει τους αρ­χι­τέ­κτο­νες του €. Δεί­χνει τον ρόλο της Ευ­ρω­παϊ­κής Κε­ντρι­κής Τρά­πε­ζας (ΕΚΤ), που λει­τουρ­γεί σαν μια άτυπη – αλλά ου­σια­στι­κή – κυ­βέρ­νη­ση της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, πα­ρό­τι δεν την έχει εκλέ­ξει κα­νέ­νας. Πα­ρο­μοιά­ζει με εύ­στο­χο τρόπο – κι ευ­χά­ρι­στες ει­κό­νες – την τρο­φο­δό­τη­ση των Κε­ντρι­κών Τρα­πε­ζών των χωρών της ΕΕ από την ΕΚΤ, σαν ένα νε­ο­γέν­νη­το μωρό που είναι εξαρ­τη­μέ­νο από τη μη­τέ­ρα του για να τρα­φεί με γάλα – δη­λα­δή με €.

Μας τα­ξι­δεύ­ει σε χώρες όπου η ΕΚΤ/ΕΕ δεν έδει­ξε την πιο δη­μο­κρα­τι­κή της συ­μπε­ρι­φο­ρά. Στην Ιτα­λία, όπου η ΕΚΤ/ΕΕ απο­φά­σι­σε, με το έτσι θέλω, να αλ­λά­ξει τον πρω­θυ­πουρ­γό, όταν κρί­θη­κε ακα­τάλ­λη­λος. Στην Ιρ­λαν­δία, όπου η ΕΚΤ/ΕΕ εκ­βί­α­ζε με τερ­μα­τι­σμό της χρη­μα­το­δό­τη­σης, εάν δεν εφάρ­μο­ζαν πρό­γραμ­μα λι­τό­τη­τας. Στην Κύπρο, όπου η ΕΚΤ/ΕΕ έκοψε τις κα­τα­θέ­σεις από τις τρά­πε­ζες, με την ίδια άνεση ενός επαγ­γελ­μα­τία κου­ρέα.

Το ντο­κι­μα­ντέρ δεί­χνει και την πε­ρί­πτω­ση του ελ­λη­νι­κού δη­μο­ψη­φί­σμα­τος. Όμως, πα­ρό­τι ο τί­τλος συν­δέ­ε­ται απευ­θεί­ας με αυτά τα γε­γο­νό­τα, στο ντο­κι­μα­ντέρ δεν έχει κε­ντρι­κό ρόλο η ελ­λη­νι­κή πε­ρί­πτω­ση. Ίσως το ελ­λη­νι­κό κοινό να πε­ρι­μέ­νει με­γα­λύ­τε­ρη έκτα­ση στην ανά­λυ­ση για το κα­λο­καί­ρι του ’15 και να εν­θου­σιά­ζε­ται ή να θυ­μώ­νει με τις ει­κό­νες που βλέ­πει (και ξα­να­θυ­μά­ται), αλλά ας μην ξε­χνά­με ότι οι πα­ρα­γω­γές του Infowar είναι… εξα­γώ­γι­μο προ­ϊ­όν. Το κοινό του δεν είναι μόνο ελ­λη­νι­κό. Η συ­νει­σφο­ρά του Infowar προς τους αν­θρώ­πους και τα κι­νή­μα­τα που ανα­ζη­τούν απα­ντή­σεις δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται μόνο στην Ελ­λά­δα. Μ’ αυτό σαν σκέψη, πολύ σωστά δεν πα­ρα­σύ­ρε­ται στα γε­γο­νό­τα που όλοι ζή­σα­με με έντα­ση κι αγω­νία, αλλά δίνει τον ίδιο ή και πε­ρισ­σό­τε­ρο χρόνο στις άλλες πε­ρι­πτώ­σεις, αυτές που δε ζή­σα­με, αλλά που δεί­χνουν ότι η βία της ΕΚΤ/ΕΕ προς τους ατί­θα­σους λαούς δεν είναι με­μο­νω­μέ­να πε­ρι­στα­τι­κά.

Η ομάδα Infowar, όπως και στις προη­γού­με­νες πα­ρα­γω­γές της, δίνει μια νέα – ανα­νε­ω­μέ­νη – διά­στα­ση στον όρο «ντο­κι­μα­ντέρ». Πέρα από τη σαφή ανά­λυ­ση, προ­σφέ­ρει πα­νέ­μορ­φες ει­κό­νες από διά­φο­ρες χώρες (τόσο που σε πα­ρα­κι­νεί να τις επι­σκε­φτείς) και χρη­σι­μο­ποιεί γρα­φή­μα­τα – αν και θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρα – ώστε το κοινό να μπο­ρεί να πα­ρα­κο­λου­θεί πιο εύ­κο­λα την αφή­γη­ση.

Τέλος, το ντο­κι­μα­ντέρ, ενώ βα­σί­ζε­ται στην αντι­κει­με­νι­κή έκ­θε­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, δεν ξε­χνά­ει στον επί­λο­γο να μας υπο­δεί­ξει, δια­κρι­τι­κά κι ευαί­σθη­τα, το πού θα ‘πρεπε να ανα­ζη­τή­σου­με τις λύ­σεις για να ξα­να­βρού­με τα ιδε­ώ­δη και τις αξίες του ευ­ρω­παϊ­κού πο­λι­τι­σμού.Δείτε το και συ­ζη­τή­στε το!

Το This is not a coup ξε­κί­νη­σε ήδη να προ­βάλ­λε­ται στους κι­νη­μα­το­γρά­φους και σύ­ντο­μα θα αναρ­τη­θεί και στο δια­δί­κτυο, πρώτα για τους χο­ρη­γούς του, δη­λα­δή τα άτομα και τις ομά­δες που χρη­μα­το­δό­τη­σαν την πα­ρα­γω­γή, και στη συ­νέ­χεια για όλους και για όλες.

Εάν σας έχουν αρέ­σει οι προη­γού­με­νες πα­ρα­γω­γές (ντο­κι­μα­ντέρ και ρα­διο­φω­νι­κές εκ­πο­μπές) του Infowar, θα σας αρέ­σει και το This is not a coup.

Εάν δεν έχετε δει τις προη­γού­με­νες, θα θε­λή­σε­τε να τις δείτε (και θα ανα­ρω­τη­θεί­τε γιατί δεν προ­βάλ­λο­νται από το πρωί μέχρι το βράδυ στην ΕΡΤ).

Καλή προ­βο­λή!

Ση­μειώ­σεις

[i] Τα τρία πρώτα είναι το Debtocracy (Χρε­ο­κρα­τία), Catastroika και Φα­σι­σμός Α.Ε. Όλα δια­θέ­σι­μα στο Infowar Productions.

[ii] Το ντο­κι­μα­ντέρ του Paul Mason, #ThisIsACoup.αναδημοσίευση από foivery

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου